Có 1 kết quả:

Tài lú gù yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Telugu or Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India