Có 1 kết quả:

Tài Huà

1/1

Tài Huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mt Tai 泰山 and Mt Hua 華山|华山
(2) another name for Mt Hua

Một số bài thơ có sử dụng