Có 1 kết quả:

Tài yǎ zú

1/1

Tài yǎ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Atayal or Tayal, one of the indigenous ethnic groups of Taiwan