Có 1 kết quả:

yǒng mào

1/1

yǒng mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

swimming cap