Có 1 kết quả:

pō fù mà jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

shouting abuse in the street like a fishwife