Có 1 kết quả:

zé yù

1/1

zé yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) marsh sandpiper (Tringa stagnatilis)