Có 1 kết quả:

yīn shī

1/1

yīn shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to soak