Có 1 kết quả:

yáng wù

1/1

yáng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foreign affairs (in Qing times)
(2) foreign learning