Có 1 kết quả:

yáng wù pài

1/1

yáng wù pài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the foreign learning or Westernizing faction in the late Qing