Có 1 kết quả:

Yáng wù Yùn dòng ㄧㄤˊ ㄨˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Self-Strengthening Movement (period of reforms in China c 1861-1894), also named 自強運動|自强运动