Có 1 kết quả:

Yáng jī duì

1/1

Yáng jī duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

New York Yankees (US baseball team)