Có 1 kết quả:

yáng qì

1/1

yáng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trendy
(2) fashionable
(3) foreign styles and trends