Có 1 kết quả:

yáng qì ㄧㄤˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) trendy
(2) fashionable
(3) foreign styles and trends