Có 1 kết quả:

yáng bái cài

1/1

yáng bái cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries)