Có 1 kết quả:

yáng cài

1/1

yáng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

agar