Có 1 kết quả:

yáng cōng

1/1

yáng cōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) onion (Allium cepa)
(2) bulb onion