Có 1 kết quả:

yáng qián

1/1

yáng qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foreign money
(2) flat silver (former coinage)
(3) also written 銀元|银元