Có 1 kết quả:

yáng guǐ zi

1/1

yáng guǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foreign devil
(2) term of abuse for Westerners