Có 1 kết quả:

xǐ dí cáo

1/1

xǐ dí cáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) washing tank
(2) sink