Có 1 kết quả:

xǐ shù

1/1

xǐ shù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wash the face and rinse the mouth