Có 1 kết quả:

xǐ yī

1/1

xǐ yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

laundry

Một số bài thơ có sử dụng