Có 1 kết quả:

xǐ yī diàn

1/1

xǐ yī diàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

laundry (commercial establishment)