Có 1 kết quả:

xǐ yī jī

1/1

xǐ yī jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) washer
(2) washing machine
(3) CL:臺|台[tai2]