Có 1 kết quả:

xǐ yī fěn

1/1

xǐ yī fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) laundry detergent
(2) washing powder