Có 1 kết quả:

xǐ yī wǎng

1/1

xǐ yī wǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mesh laundry bag (for keeping garments separate from others in the washing machine)