Có 1 kết quả:

xiǎn mǎ

1/1

xiǎn mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(official title) herald to the crown prince (in imperial China)