Có 1 kết quả:

xǐ fà jīng

1/1

xǐ fà jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shampoo