Có 1 kết quả:

Luò pí tǎ pù bù

1/1

Luò pí tǎ pù bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lawpita Falls on the Balu Chaung river, location of Myanmar's biggest hydroelectric plant