Có 1 kết quả:

dòng xiè

1/1

dòng xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lienteric diarrhea (TCM)