Có 1 kết quả:

xiè jìn

1/1

xiè jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose heart
(2) to feel discouraged