Có 1 kết quả:

xiè dǐ

1/1

xiè dǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to divulge the inside story