Có 1 kết quả:

xiè yù

1/1

xiè yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sate one's lust