Có 1 kết quả:

xiè yù gōng jù

1/1

Từ điển Trung-Anh

sexual object