Có 1 kết quả:

xiè hóng zhá

1/1

xiè hóng zhá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sluice-gate
(2) flood discharge valve