Có 1 kết quả:

xiè liú

1/1

xiè liú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

drainage