Có 1 kết quả:

xiè lòu

1/1

xiè lòu

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiết lộ ra ngoài