Có 1 kết quả:

xiè xiè

1/1

xiè xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loose bowels
(2) diarrhea
(3) to have the runs