Có 1 kết quả:

xiè sī fèn

1/1

xiè sī fèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vent personal spite
(2) to act out of malice (esp. of crime)