Có 1 kết quả:

Hóng wǔ

1/1

Hóng wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hongwu Emperor, also written Hung-wu Ti, reign name of first Ming emperor Zhu Yuanzhang 朱元璋[Zhu1 Yuan2 zhang1] (1328-1398), reigned 1386-1398, Temple name 明太祖[Ming2 Tai4 zu3]

Một số bài thơ có sử dụng