Có 1 kết quả:

huó xià qù

1/1

huó xià qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to survive
(2) to keep on living