Có 1 kết quả:

huó xiàng

1/1

huó xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look exactly like
(2) to be the spitting image of