Có 1 kết quả:

huó lì sì shè

1/1

huó lì sì shè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dynamic
(2) enthusiastic
(3) energetic