Có 1 kết quả:

huó qì

1/1

huó qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spirited atmosphere