Có 1 kết quả:

huó huǒ

1/1

huó huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flaming fire
(2) flames