Có 1 kết quả:

huó huǒ shān

1/1

huó huǒ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

active volcano