Có 1 kết quả:

huó qín

1/1

huó qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poultry
(2) live fowl