Có 1 kết quả:

huó pú sà

1/1

huó pú sà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a living Buddha
(2) fig. compassionate person
(3) saint