Có 1 kết quả:

huó xuè zhǐ tòng

1/1

huó xuè zhǐ tòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to invigorate blood circulation and alleviate pain (idiom)