Có 1 kết quả:

huó yú

1/1

huó yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fresh fish
(2) living fish