Có 1 kết quả:

qià shāng

1/1

qià shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to negotiate
(2) to talk over