Có 1 kết quả:

pài kè dà yī

1/1

pài kè dà yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parka jacket (loanword)
(2) CL:件[jian4]